členství, práva a povinnosti

Členská práva a povinnosti vyplývající ze Stanov spolku Atletika Prachatice

Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

Členská práva, která přísluší všem členům:

 1. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku,
 2. být informován o činnosti spolku,
 3. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
 4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku,
 5. účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
 6. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
 7. ukončit kdykoli své členství.

Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

 1. podílet se na řízení spolku,
 2. účastnit se osobně jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
 3. volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

 1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku,
 2. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky
 3. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy sportovního chování,
 4. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku,
 5. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku.

Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

 1. řádně a včas platit poplatky související s řádným členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl,
 2. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 —————————————————————————————————————————————

Vnitřní předpis 1-2016 o vedení seznamu členů

Datum schválení:        20.3.2016

V souladu se stanovami Spolku Atletika Prachatice, z.s. stanoví Výkonný výbor spolku (dále pouze VV) následující podmínky, za kterých bude veden seznam členů.

 1. Seznam členů je veden elektronickou formou.
 2. Zápisy týkající se členství provádí VV neprodleně po splnění všech podmínek pro přijetí člena a odsouhlasení jeho přijetí VV, následně pak zajistí i jeho registraci či evidenci u ČAS.
 3. Výmazy týkající se členství provádí VV 1x ročně, vždy k 30.6. VV v daném roce současně zajistí zrušení registrace či evidence u ČAS. Toto zrušení vždy proběhne v souladu s platnými předpisy ČAS.
 4. Příslušné údaje týkající se jednotlivých členů se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví.
 5. Zaplacením členského příspěvku (součástí je i registrační či evidenční poplatek ČAS) alespoň za jedno pololetí běžného roku vzniká každému členovi členství ve spolku do 30.6. roku následujícího. U plateb za školní rok se určuje, že k platbě bude přihlíženo, jako by člen měl zaplaceno i za kalendářní rok, kdy probíhá 2.pololetí školního roku)
 6. V případě ukončení členství ze strany člena v průběhu roku, kdy dle bodu 5. má zaplacen členský příspěvek, bude toto členství ukončeno k 30.6. následujícího roku (viz. bod 3.)
 7. Pokud člen nebude řádně platit následné členské příspěvky, může se až do ukončení členství (viz. body 3.-6.) účastnit prostřednictvím spolku závodů na vlastní náklady. Současně pozbývá veškerých nároků na materiální či jinou podporu ze strany spolku.
 8. V případě ukončení členství ze strany klubu z důvodu vyloučení opatření uvedená v bodech 3.–7. neplatí.